Der afholdes generalforsamling i Bulldogs Odense ApS den 10. juli

Henset til, at selskabet har en kapitalejer som ejer mere end halvdelen af anpartskapitalen, og dermed som følge af sambeskatningsreglerne skal have samme regnskabsår, har Bulldogs Odense ApS i foråret 2024 besluttet, at omlægge regnskabsåret til kalenderåret, som er majoritetsejeren, Blue Ocean Investment ApS’s regnskabsår.

Som følge af omlægningsperioden, er det nødvendigt at aflægge regnskab for perioden 1.5.2023 til 31-12-2023 og dette skal ske via en ordinær generalforsamling i Bulldogs Odense ApS.

Hermed følger indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bulldogs Odense ApS

onsdag den 10. juli 2024 kl. 17.00


Generalforsamlingen afholdes i Pucken, Møllemarksvej 75B, 5200 Odense V. Dagsordnen fastsættes iht. vedtægterne.

Såfremt en anpartshaver ønsker et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen og emnet optaget på dagsordenen, skal ønske herom fremsættes til selskabets bestyrelse senest onsdag den 3. juli 2024.

Foreslag bedes fremsendes på mail til tha@reeft.dk mærket "Generalforsamling".

 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelsens beretning
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Anpartshavernes valg af medlemmer til bestyrelsen
 5. Bestyrelsen består af:
  1. Anders Petersen
  2. Arne Buch
  3. Thomas Hertz Andersen
  4. Martin Sandgaard
  5. Mikael Schibler
  6. Flemming Hartvig Petersen
  7. Mads Porsmose Larsen (OIK-repræsentant)

              På valg er Anders Petersen, Arne Buch og Flemming Hartvig, som alle modtager genvalg.

 1. Foreningen Odense Ishockey Klubs udpegelse af medlem til bestyrelsen
 1. Valg af revisor
 1. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller anpartshavere
 1. Eventuelt

Tilmeld dig generalforsamlingen her

Selskabets årsrapport er under udarbejdelse og eftersendes.


Tilskueroplevelse løftes i Spar Nord Arena: Cube klar til sæsonstart Canadisk back styrker defensiven i Odense Bulldogs